Effect onderzoek PRIMA

Nederlands effectonderzoek
In 2000/2001 is gerandomiseerd onderzoek gedaan naar antipestbeleid op basisscholen. Naar aanleiding van de korte termijn positieve resultaten van dit onderzoek onder 48 scholen, is de PRIMA-methode ontwikkeld. De PRIMA-methode is van 2005 tot 2007 onderzocht op effect en imple-mentatie in een quasi-experimenteel onderzoek onder 49 scholen met in totaal 3557 leerlingen. De resultaten laten op zowel de interventie- als de controlescholen een duidelijke vermindering zien van het aantal leerlin-gen dat gepest wordt en het aantal leerlingen dat pest. De afname op con-trolescholen is waarschijnlijk veroorzaakt doordat deze scholen op eigen initiatief ook een aantal maatregelen hebben geïmplementeerd die deel uitmaken van de PRIMA-methode.

Buitenlands effectonderzoek
Het effectonderzoek naar de Noorse methode waar PRIMA op is geba-seerd, werd in 1983-1985 uitgevoerd door Dan Olweus. Ongeveer 2500 leerlingen van 11-14 jaar deden mee aan het onderzoek. Door gebruik van de methode namen pestproblemen af met minimaal 50%, terwijl het so-ciale klimaat in de klassen verbeterde

 

ProcesevaluatieVan 2004-2008 is de proef-implementatie van de PRIMA-methode uitge-voerd. Zowel leerkrachten als regionale begeleiders waren positief over de methode en de ontwikkelde materialen. Op basis van de resultaten van de proefimplementatie is besloten de PRIMA-methode beschikbaar te maken voor landelijke implementatie. Om dit te realiseren is het materiaal geactualiseerd en verbeterd op basis van de onderzoeksgegevens.

Bron