Week tegen Pesten en Dag tegen Pesten (jaarlijks 19 april)

De Nederlandse Week tegen Pesten wordt gehouden van 22 t/m 26 september 2014, aan het begin van het nieuwe schooljaar. Jaarlijks de 4e week van september. Het thema voor 2014 is ‘Horen, zien en Speak Up’. De belangrijkste boodschap is: Maak pesten bespreekbaar. Zwijg niet over pesten, schaam je er niet (langer) voor maar praat erover en kom ook op voor anderen.

Les suggesties voor Week tegen Pesten van Stop Pesten Nu

De komende twee weken voegen wij elke dag op de website van Stichting Stop Pesten Nu tips en suggesties toe als Les idee tegen pesten, kijk hier rechts in het navigatie menu voor nog veel meer tips

Draaiboek Week tegen Pesten

Om de Week tegen Pesten zo goed mogelijk in te vullen, worden scholen gestimuleerd om al in februari te starten met de voorbereidingen. Ter ondersteuning heeft het Centrum School en Veiligheid/Pestweb een draaiboek voor primair- en een draaiboek voor voortgezet onderwijs gepubliceerd op hun website.

Achtergrond informatie over Week tegen Pesten, hoe is deze ontstaan

Deze week tegen pesten is ontstaan vanuit het grotere Plan van Aanpak tegen pesten van de Staatssecretaris en de Kinderombudsman. Hieronder volgt wat algemene informatie over dit traject wat zich vorig jaar heeft voltrokken.

Scholen worden bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. Gepeste kinderen en hun ouders die op school geen gehoor vinden, kunnen in het uiterste geval terecht bij de Kinderombudsman. Nieuwe en zittende leraren worden ondersteund om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en Kinderombudsman Marc Dullaert hebben vandaag hun gezamenlijke plan van aanpak tegen pesten gepresenteerd. De afgelopen maanden hebben zij hierover gesproken met Tweede Kamerleden, leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders, maatschappelijke organisaties en experts.

Meiden op een school voortgezet onderwijs lachen en praten met elkaar.

Marc Dullaert: ‘Een op de tien basisschoolleerlingen wordt gepest. Dat is ontoelaatbaar. Kinderen hebben recht op een veilige en beschermde omgeving. Helaas kunnen we dit op scholen nu niet garanderen. Door scholen te verplichten met een effectieve anti-pestmethode aan de slag te gaan, kunnen we pesten terugdringen.’

Sander Dekker: ‘We zien dat scholen, met de beste bedoelingen, vaak maar wat doen als het om pesten gaat. Er gaat veel energie verloren met pestaanpakken waarvan zeer de vraag is of ze nut hebben. Sommige scholen hebben helemaal geen aanpak. We kunnen pesten alleen tegengaan als we duidelijke keuzes durven maken, als we kiezen voor methoden die werken en als álle scholen hun verantwoordelijkheid nemen.’

Pesten verplicht aanpakken

Het is een kerntaak van scholen om te zorgen voor een veilige school, waarbij de nadruk op preventie ligt. Staatssecretaris Dekker gaat een wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer waarmee de verantwoordelijkheid van de school voor het voorkomen van pesten in de wet wordt verankerd. Scholen worden verplicht om pesten aan te pakken en daarbij te kiezen voor een bewezen effectieve methode. Een commissie onder de vleugels van het Nederlands Jeugd Instituut gaat hiervoor criteria opstellen.

Leraren belangrijk bij aanpak pesten

De staatssecretaris en de Kinderombudsman vinden dat leraren een cruciale rol spelen in de aanpak van pesten. Leraren geven aan niet altijd goed zicht te hebben op wat er speelt tussen de leerlingen in hun klas en hoe te interveniëren bij ongewenst gedrag. Om leraren te helpen pesten beter aan te pakken, gaan lerarenopleidingen meer aandacht besteden aan pesten en wordt voor de huidige leraren een training ontwikkeld om hen bij te scholen.

Cyberpesten

Voor de aanpak van cyberpesten door leraren is speciale aandacht. Scholen zijn zich minder bewust van de manier waarop kinderen elkaar via social media pesten. Niet alle scholen voelen zich hier ook verantwoordelijk voor. Dekker en Dullaert zullen scholen hierop aanspreken en ze praktische handvatten bieden om cyberpesten tegen te gaan.

Verbetering klachtenregeling

Klachten over pesten op school moeten in het onderwijs zelf worden opgelost, in eerste instantie door de leraar en in tweede instantie door de schoolleider. De Kinderombudsman staat klaar voor ouders of leerlingen, die zich niet gehoord voelen met de klachtenregeling.

Ouders, leerlingen en school trekken één lijn

Een essentiële basis om pesten aan te kunnen pakken is volgens Dekker en Dullaert dat school, ouders en leerlingen een lijn trekken: intimiderend of uitsluitend gedrag wordt niet getolereerd, en als deze norm overtreden wordt, heeft dat consequenties. Scholen en ouders kunnen aan het begin van de schoolcarrière van een leerling afspraken maken met elkaar over gewenst en ongewenst gedrag. De komende periode gaan Dekker en Dullaert in gesprek met ouders en leerlingen.