Consultancy & Coaching

Patricia Bolwerk is de oprichtster en drijvende kracht bij Stichting Stop Pesten Nu, daarnaast is zij trainer van de PRIMA anti pest interventie (erkend door het NJI) en zij verzorgt trainingen, workshops, voorlichtingen, gastlessen, adviezen op maat voor o.a. scholen en bedrijven.

Effect onderzoek PRIMA

Nederlands effectonderzoek
In 2000/2001 is gerandomiseerd onderzoek gedaan naar antipestbeleid op basisscholen. Naar aanleiding van de korte termijn positieve resultaten van dit onderzoek onder 48 scholen, is de PRIMA-methode ontwikkeld. De PRIMA-methode is van 2005 tot 2007 onderzocht op effect en imple-mentatie in een quasi-experimenteel onderzoek onder 49 scholen met in totaal 3557 leerlingen. De resultaten laten op zowel de interventie- als de controlescholen een duidelijke vermindering zien van het aantal leerlin-gen dat gepest wordt en het aantal leerlingen dat pest. De afname op con-trolescholen is waarschijnlijk veroorzaakt doordat deze scholen op eigen initiatief ook een aantal maatregelen hebben geïmplementeerd die deel uitmaken van de PRIMA-methode.

Buitenlands effectonderzoek
Het effectonderzoek naar de Noorse methode waar PRIMA op is geba-seerd, werd in 1983-1985 uitgevoerd door Dan Olweus. Ongeveer 2500 leerlingen van 11-14 jaar deden mee aan het onderzoek. Door gebruik van de methode namen pestproblemen af met minimaal 50%, terwijl het so-ciale klimaat in de klassen verbeterde

 

ProcesevaluatieVan 2004-2008 is de proef-implementatie van de PRIMA-methode uitge-voerd. Zowel leerkrachten als regionale begeleiders waren positief over de methode en de ontwikkelde materialen. Op basis van de resultaten van de proefimplementatie is besloten de PRIMA-methode beschikbaar te maken voor landelijke implementatie. Om dit te realiseren is het materiaal geactualiseerd en verbeterd op basis van de onderzoeksgegevens.

Bron